Analýza vnútropodnikovej dopravy a plánovanie trás

Mnoho spoločností sa spolieha na svoj vlastný vozový park, aby tým zaistili lepšiu kvalitu dopravy, menšie škody a pružnejšiu reakciu na špecifické potreby zákazníkov. Z tohto hľadiska je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať efektívnosť nákladov a zisku.

Vectura vám ponúka dopravné analýzy ako základ pre zmysluplné a hospodárne využitie vašich vozidiel. V prípade potreby sa zameriame na vyhodnotenie zisku a nákladov, kedy oslovíme externých sprostredkovateľov služieb.


Hľadáme možnosti pre zlepšenie a zvýšenie účinnosti a ukázať vám spôsoby, ako zosúladiť vaše jazdy optimálnym spôsobom. To môže znamenať menej vozidiel a výhodnejšie trasy.

Spoľahnite sa na Vecturu a váš vozový park bude jazdiť optimálnejšie.